ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

V rámci predstavenia exekútorského úradu, by sme Vás chceli oboznámiť s organizačným usporiadaním, ktoré nám umožňuje efektívnejšie a rýchlejšie vymáhanie pohľadávok, so snahou o čo najhospodárnejšie exekučné konanie, ktoré nezaťažuje oprávneného ani povinného zbytočnými nákladmi. Základným organizačným prvkom je spolupráca súdnych exekútorov JUDr. Marián Janec a Mgr. Marián Janec ml..


SPOLUPRÁCA

Obaja exekútori sú samostatnými exekútormi podľa ustanovení Exekučného poriadku. JUDr. Janec bol vymenovaný za súdneho exekútora na základe rozhodnutia č. 6655/2000-410 dňa 10. marca 2000 ministrovomm spravodlivosti so sídlom exekútorského úradu v Žiline.
Od roku 2011 vykonáva exekučnú činnosť v spolupráci so súdnym exekútorom Mgr. Mariánom Janecom ml., ktorý je na základe rozhodnutia Slovenskej komory exekútorov jeho zástupcom. Mgr. Marián Janec bol vymenovaný misterstvom spravodlivosti rozhodnutím č.24641/2010-41 dňa 15. decembra 2010.


EXEKÚCIE

V rámci núteného výkonu rozhodnutia, obstarávame komplexný servis pri vymáhaní peňažných i nepeňažných plnení od spísania návrhu na vykonanie exekúcie vo forme exekútorskej zápisnice, až po čo najrýchlejšie ukončenie exekučného konania.


ZÁSADY

Pracujeme hospodárne, aby sme povinného ani oprávneného nezaťažili nadbytočnými výdavkami. Prvoradá je však efektivita vymáhania, tomu prispôsobujeme kroky a postup v exekučnom konaní. So zložitými prípadmi vymožiteľnosti práva a s problémami týkajúcimi sa exekúcie Vám radi poradíme. O priebehu exekučného konania sa môžu oprávnené osoby informovať v úradných hodinách alebo po vzájomnej dohode aj mimo úradných hodín a v kancelárii exekútora môžu nahliadnuť do spisu. Oprávneným zároveň na požiadanie zasielame hromadné reporty o stave exekučného konania. Samotná forma správy o exekučnom konaní, závisí od požiadaviek oprávneného.

Efektívne riadenie celej exekučnej činnosti umožňuje profesionálna organizácia práce a systém kontroly zodpovednosti pracovníkov úradu. V súčasnosti zamestnávame deväť zamestnancov v stálom pracovnom pomere, z tohto dvaja sú s vysokoškolským právnickým vzdelaním. Naša činnosť  je zameraná na zabezpečenie hlavného kritéria – spokojnosti oprávneného a zachovanie zákonných práv povinného.

Dúfam, že poskytnuté informácie sú dostačujúce a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

JUDr. Marián Janec a Mgr. Marián Janec


KTO JE SÚDNY EXEKÚTOR?

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( ďalej len Exekučný poriadok ). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.

Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd. Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia.

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Podľa Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade iných vykonateľných rozhodnutí, schválených zmierov, platobných výmerov, výkazov nedoplatkov a dohôd, ktorých súdnu exekúciu pripúšťa zákon. Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní súdu (§ 45) a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať

  • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov,
  • predajom nehnuteľnosti,
  • predajom podniku.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať

  • vyprataním,
  • odobratím veci,
  • rozdelením spoločnej veci,
  • uskutočnením prác a výkonov.

Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Náklady podľa § 196 uhrádza povinný. Exekútor môže požadovať od oprávneného primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov. Platiteľom preddavku podľa odseku 2 je štát, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom.