>23.03.2021

Nedoplatky na daniach a poplatkoch za odpad po 31.03.2021 zaplatia zákonní zástupcovia a opatrovníci.

Novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinnej od 01.07.2020, ktorá bola zverejnená v zbierke zákonov pod č. 460/2019 Z.z.. Podľa prechodných ustanovení § 104k ods. 1 Na poplatkovú povinnosť a oznamovaciu povinnosť vzniknutú do 31. decembra 2020 sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom […]

viac >

>01.03.2021

Lehoty začali opätovne plynúť.

Podľa ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z. a zákona č. 421/2020 Z. z. Lehoty neplynuli od 19.01.2021 do 28.02.2021. […]

viac >