>25.06.2019

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne 08.07.2019  bude prerušená distribúcia elektriny.   Exekútorský úrad bude v tomto dátume zatvorený.