> DRAŽBY

 Košice – Barca

DRAŽBA  NEHNUTEĽNOSTI

Dražba nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 24.09.2019 o 11,30 hod.

Miestom konania dražby je sídlo exekútorského úradu Mgr. Mariána Janeca, Sad SNP 666/12,Žilina

Cena 134 000,00 EUR

Nehnuteľnosti zapísané na

LV:3136, Kat. ur.: Okresný úrad Košice – Katastrálny odbor, Kat. uz.: Barca, Obec: Košice – Barca, Okres: Košice IV,

Súpis.č.                       na parcele č.    charakteristika

168                              877                  DOM

vo vlastníctve Biskup Dávid, rod. Biskup, Poničanova 10, 040 01 Košice, nar.17.03.1987 a Biskupová Dominika, Poničanova 10, 040 01 Košice, nar.18.08.1990, každý v podiele 1/2, na základe rozhodnutia súdu 15C/57/2011-146 zo dňa 28.01.2015, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 14.04.2015 je darovacia zmluva na základe ktorej vlastníci nadobudli vlastníctvom k nehnuteľnosti voči oprávnenému Permacoat Slovakia s.r.o., Liptovská Štiavnica 325, 034 01 Liptovská Štiavnica, IČO:46363289 neúčinná.

právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 168 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 33.

LV:33, Kat. ur.: Okresný úrad Košice – Katastrálny odbor, Kat. uz.: Barca, Obec: Košice – Barca, Okres: Košice IV, podiel 1/4

Parc.č. výmera m2       druh pozemku

877       342                  Zastavané plochy a nádvoria

878       644                  Záhrady

LV:4069, Kat. ur.: Okresný úrad Košice – Katastrálny odbor, Kat. uz.: Barca, Obec: Košice – Barca, Okres: Košice IV, podiel 1/4

879       699                  Záhrady

880       329                  Zastavané plochy a nádvoria

Podľa ustanovení § 174 Exekučného poriadku, pre pohľadávky, pre ktoré bolo zriadené exekučné záložné právo, možno vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti priamo aj proti neskoršiemu nadobúdateľovi nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4069 k.ú. Barca parcely č. 879 a 880 je zapísané záložné právo súčasný nadobúdateľ je spoluvlastník Pokorná Mária, r. Krištofova, Poničanova 12, Košice.

Predaj spoluvlastníckeho podielu § 166 ods. 2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.

Cena nehnuteľnosti 

Cena nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom č. 28/2019 zo dňa 23.05.2019 vypracovaným Ing. Vladmírom Tornyosom, Hrnčiarska 17, Humenné, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmoč­níkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej re­publiky pre odbor Stavebníctvo a odvetvia Pozemné stavby a Odhad hodnoty ne­hnuteľností, evidenčné číslo znalca 913582, ktorá je zároveň najnižším podaním je určená vo výške 134 000,00 EUR

 

Stavby
Rodinný dom č.s. 168 60 879,91 1/1 60 879,91
Garáže na parc. KN 877 a 878 17 262,69 1/1 17 262,69
Prístrešok na parc. KN 877 1 373,42 1/1 1 373,42
Plot 1 1 805,86 1/1 1 805,86
Studňa na parc. KN 877 1 397,94 1/1 1 397,94
Vonkajšie úpravy
Prípojka vody 30,2 30,2
Prípojka kanalizácie 62,96 62,96
Spevnené plochy na parc. KN 877 a 878 536,45 536,45
Bazén na parc. KN 878 1 928,42 1 928,42
Spolu za Vonkajšie úpravy 2 558,04 2 558,04
Spolu stavby 85 277,85 85 277,85
Pozemky
Pozemky 1 – parc. č. 877  (342 m2) 36 788,94 1/4 9197,24
Pozemky 1 – parc. č. 878  (644 m2) 69 275,08 1/4 17319,52
Pozemky 2 – parc. č. 879  (699 m2) 60 148,95 1/4 15037,24
Pozemky 2 – parc. č. 880  (329 m2) 28 310,45 1/4 7077,61
Spolu pozemky (2 014,00 m2) 194 523,42 48631,61
Spolu VŠH 279 801,27 133909,46
Zaokrúhlená VŠH spolu 280 000,00 134000,00 EUR