> EXEKÚCIA

Po začatí exekúcie je nevyhnutné z evidenčných dôvodov uskutočňovať všetky platby pohľadávky prostredníctvom exekútorského úradu.

Platba

  • v hotovosti  v sídle exekútorského úradu Sad SNP 666/12, Žilina (mapa)
  • vkladom alebo prevodom na účet č.ú. 2922872138/1100 Tatra banka
  • IBAN SK04 1100 0000 0029 2287 2138
  • poštovou poukážkou na adresu exekútorského úradu

PRI VŠETKÝCH PLATBÁCH JE POTREBNÉ UVÁDZAŤ VARIABILNÝ SYMBOL – Variabilným symbolom je číslo exekúcie bez lomítka.

Námietky
Povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku, alebo bránia jeho vykonateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule.

Námietky proti exekúcii musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Účastník exekučného konania môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 3 dní námietky proti trovám exekúcie.

Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti u exekútora najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do 5 dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený. Námietky povinného voči osobe exekútora nemajú odkladný účinok. V námietkach zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť exekútor vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel.

Námietky je potrebné zaslať v 3 vyhotoveniach. Pri každom kontakte s exekútorským úradom je potrebné uvádzať číslo exekúcie, pri písomnom styku minimálne meno, priezvisko a doručovaciu adresu.

Súčinnosť povinného
Podľa § 54 EP exekútor môže predvolať povinného a vyzvať ho na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá rozhodnutie, a na vyhlásenie o svojom majetku. Povinný musí odpovedať exekútorovi do jedného týždňa od doručenia výzvy. Ak túto povinnosť nesplní alebo ak v odpovedi uvedie úmyselne nepravdivé alebo neúplné údaje, môže mu súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu. Výzvu na poskytnutie súčinnosti môžete vyplniť do tohto vzoru, podpísať a odoslať na adresu exekútorského úradu. Exekútor môže dať návrh príslušnému súdu na predvedenie povinného Policajným zborom, ak sa povinný na predvolanie opakovane nedostavil pred exekútora a bol na túto možnosť v predvolaní upozornený.

Uzatvorenie splátkového kalendára nie je v právomoci súdneho exekútora. Väčšina oprávnených však súhlasí s uzatvorením dohody o postupnom splatení pohľadávky povinným ak exekútor zistí, že majetkové pomery neumožňujú vymôct pohľadávku oprávneného iným spôsobom s tým, že dohoda musí obsahovať, že povinný stráca výhodu splátok ak sa omešká čo aj s jednou splátkou. Výška splátok musí byť primeraná výške pohľadávky.

Pre oprávnených

Exekučný titul

Nemám – žaloba na súd, návrh na vydanie platobného rozkazu, zmenkového platobného rozkazu, žiadosť o potvrdenie európskeho exekučného titulu, spísanie notárskej zápisnice.

Mám
Doložka právoplatnosti vykonateľnosti

Mám

Nemám – požiadať súd o vyznačenie, Výnimka – notárska zápisnica

Návrh na začatie exekúcie / Zmluva o vykonaní exekúcie.

Výzvu na poskytnutie súčinnosti môžete vyplniť do tohto vzoru:

Formulár: Vyhlásenie o majetku