>01.03.2021

Podľa ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z. a zákona č. 421/2020 Z. z.

Lehoty neplynuli od 19.01.2021 do 28.02.2021.

Ak bolo doručené upovedomenie 20.01.2021 lehota sa začína počítať až od 02.03.2021 lehota 15 dní na podanie návrhu na zastavenie uplynie 17.03.2021.

Ak bolo upovedomenie doručené 10.01.2021, tak sa počíta plus šesť dní od 01.03.2021, teda lehota končí 07.03.2021.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/9/20210119