>23.03.2021

Novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinnej od 01.07.2020, ktorá bola zverejnená v zbierke zákonov pod č. 460/2019 Z.z..

Podľa prechodných ustanovení § 104k ods. 1 Na poplatkovú povinnosť a oznamovaciu povinnosť vzniknutú do 31. decembra 2020 sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 30. júna 2020.

 

(2) Nedoplatok na poplatku voči poplatníkovi, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, uhradí jeho zákonný zástupca alebo opatrovník najneskôr v lehote do 31. marca 2021, pričom po uplynutí tejto lehoty sa takýto nedoplatok na poplatku stáva jeho nedoplatkom.

 

Podľa § 77 ods. 7 zákona: osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony

Znenie účinné do 30.06.2020:

(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

Znenie účinné od 01.07.2020:

(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného preberá povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

„Cieľom legislatívnej úpravy je riešenie otázky exekúcie osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (maloletých osôb) z dôvodu nedoplatkov na poplatku za komunálne odpady.

V rámci prechodných ustanovení k právnej úprave účinnej od 01.07.2020 zapracovaných do zákona o miestnych daniach ustanovením § 104k sa prijalo riešenie na vyrovnanie už existujúcich nedoplatkov na poplatku za odpad osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (maloletých). Na poplatkovú povinnosť a oznamovaciu povinnosť vzniknutú do 31. decembra 2020 sa vzťahuje zákon v znení účinnom do 30. júna 2020 (ods. 1). Avšak zmena nastane, pokiaľ takýto nedoplatok nebude uhradený v lehote do 31. marca 2021.

Po uplynutí tejto lehoty sa takýto nedoplatok na poplatku stáva nedoplatkom zákonného zástupcu alebo opatrovníka osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (maloletého) (ods. 2).

Vzhľadom na uvedené bude potrebné, aby ste v exekúciách, ktoré spadajú do tohto rámca žiadali pri výkone exekúcií exekučný súd o vydanie dodatku v povereniu tak, aby povinnou osobou bol zákonný zástupca, príp. opatrovník osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

V prípade, že do 31.03.2021 nadobudne poplatník spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, v týchto prípadoch nedôjde k zmene povinnej osoby za nedoplatok na poplatku, tzn. v týchto prípadoch dodatky k povereniam nebudú zo strany exekučného súdu vydávané.“

(usmernenie podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica JUDr. Daniela Ivanka PhD. )