>01.04.2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila 25. marca Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 v justícii.

Zo zákona sa však exekúcie nezastavujú ani neprerušujú !!!

Od jeho účinnosti sa iba preruší plynutie niektorých lehôt v exekučnom procese do 30. apríla. Ide o lehoty:
 na podanie námietok proti exekúcií, začatej pred 31. marcom 2017,
 na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, začatej po 1. apríli 2017
 na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie
 na podanie opätovného návrhu na vykonanie exekúcie pre veriteľa v prípade zastavenia starej exekúcie

„Plynutie všetkých lehôt v uvedených prípadoch, ktoré sa začali pred dňom účinnosti nového zákona, sa až do 30. apríla preruší. Od prvého mája začnú tieto lehoty opäť plynúť, a to tým dňom, v ktorom boli v deň účinnosti zákona. Ak teda niekomu uplynulo ku dňu účinnosti napríklad päť dní z lehoty na podanie námietok proti exekúcii, 1. mája začne opäť plynúť lehota svojím šiestym dňom a skončí sa 10. mája,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Zároveň je podľa nového zákona exekútor povinný do 30. apríla upustiť od vykonania akejkoľvek dražby majetku, teda nehnuteľností, hnuteľných vecí či obchodných podielov. Exekútori zároveň do 30. apríla nesmú vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti ani vykonať žiadne úkony smerujúce k dražbe nehnuteľnosti.

Link na úplné znenie zákona – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/62/